Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand

In onze algemene voorwaarden betekent:

  • Verkoper: Ulla bv
  • Koper: de koper/handelaar en de koper/consument
  • Koper/handelaar: de natuurlijke of -rechtspersoon die koopt voor beroepsmatige doeleinden
  • Koper/consument: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt

 

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Alle door Ulla bv, gedane aanbiedingen, bestellingen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Ulla bv is geenszins gebonden door eventueel afwijkende verkoop- of leveringsvoorwaarden van de koper.

Door het gebruik van de website van Ulla bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

Artikel 2. Identiteit

Alle producten worden aangeboden door:

Ulla BV

Veldstraat 60 - B-9080 Lochristi

info@ullawol.be

+32 497 46 65 97

Ondernemingsnummer 0738 982 748

BTW-nummer BE 0738 982 748

 

Artikel 3. Waarheidsgetrouwe informatie

De  koper verklaart uitdrukkelijk dat de door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn en erkent dat bij het geven van valse of misleidende informatie er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 4. Bestellingen

Let op: Minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot een bestelling overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

De informatie zoals weergegeven op de website en/of webshop dient te worden opgevat als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Alle goederen die de koper wenst aan te kopen worden bewaard in een virtuele winkelmand. Wanneer de koper gedaan heeft met winkelen en zijn bestelling wenst te plaatsen dan dient dit te geschieden door de op de website vermelde procedure te volgen.

De koper dient zijn contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren en op “bevestig bestelling” te drukken om de bestelling op definitieve wijze te plaatsen. Hierna zal naar het door de koper opgegeven e-mailadres een orderbevestiging per e-mail verzonden worden. Dit heeft geenszins tot gevolg dat uw order werd aanvaard door Ulla bv. Alle bestellingen dienen te worden aanvaard door Ulla bv en dit zal geschieden door het naar de koper per e-mail versturen van een “bevestiging voor verzending”. De overeenkomst komt pas tot stand op het ogenblik dat een “bevestiging voor verzending” is verstuurd naar de koper.

De overeenkomst heeft dan ook enkel betrekking op de goederen die vermeld staan in de “bevestiging voor verzending”. Ulla bv is geenszins gehouden tot het leveren van goederen die door de koper zouden besteld zijn maar niet voorkomen op de “bevestiging voor verzending”.

Klant en Ulla bv komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

De overeenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

De elektronische bestanden van Ulla bv gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Alle aanbiedingen geschieden onder de voorwaarde dat de goederen voorradig zijn. Indien bepaalde goederen niet in voorraad zijn dan behoudt Ulla bv zich het recht voor om de koper te informeren over gelijkaardige en voorradige producten.

 

Artikel 5. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro.

De prijzen van de producten staan vermeld op de website onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Ulla BV draagt er zorg voor dat alle op de website vermelde prijzen correct zijn zonder hiertoe een resultaatsverbintenis op te nemen. Indien Ulla bv een fout ontdekt in de opgegeven prijs van een product dat reeds het voorwerp uitmaakt van een door de koper gedane bestelling dan zal Ulla BV de koper hieromtrent informeren waarbij de koper de keuze heeft om de bestelling te bevestigen dan wel te annuleren. Bij gebreke aan reactie van de koper binnen de 14 dagen zal Ulla bv dit aanzien als een annulering van de bestelling.

De koper is de prijs verschuldigd die Ulla bv in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ulla BV worden gecorrigeerd.

De prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief de leveringskosten doch deze worden duidelijk aan de koper meegedeeld. De door Ulla BV genomen beslissingen met betrekking tot het toepasselijke BTW-tarief en de vraag of er dan niet BTW wordt aangerekend zijn bindend voor de klant.

Eventuele andere meerkosten worden aan de consument/koper steeds voorafgaandelijke medegedeeld.

 

Artikel 6. Betaalmethoden

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld voor het definitief plaatsen van de bestelling.

Bij bestelling via de website kan op de volgende manieren worden betaald:

Gratis:

  • BanContact
  • IDeal
  • Overschrijving

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, zal Ulla bv slechts overgaan tot levering nadat de betaling werd ontvangen.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

Nadat Ulla bv de betaling heeft ontvangen zal een factuur worden opgemaakt aan de hand van de verzonden “bevestiging voor verzending”, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle facturen zijn betaalbaar te www.ullawol.be of op elke andere plaats door Ulla BV aangeduid. Ulla bv staat geen korting voor contante betaling toe.

De betalingen gebeuren contant, na afgifte van de factuur en, ingeval van toezending van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, brengen de facturen van rechtswege zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 12%. In geval de klant in gebreke blijft een vervallen factuur te betalen binnen de acht dagen volgend op een formele ingebrekestelling daartoe zal van rechtswege, onverminderd de nalatigheidsintresten en een vaste verwerkingsvergoeding van 30 € per aangetekend schrijven, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 €.

Bij laattijdige betaling van een factuur vervallen van rechtswege alle openstaande facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen.

 

Artikel 8. Levering

Bestellingen worden zo snel als mogelijk afgeleverd. Wij streven ernaar om onze producten binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te bezorgen op het door u opgegeven adres. Echter behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de “bevestiging voor verzending”, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Voor de koper/handelaar geldt de door Ulla BV genoemde levertijd slechts als een indicatie zodat hieraan geen rechten kunnen ontleend worden.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Ulla BV zal vertragingen zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail aan de koper melden.

Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Ten aanzien van de koper gaat het risico op verlies over bij de levering van het goed.

De koper is verplicht het gekochte goed binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Ulla BV gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen.

Op vraag van de koper zal het transport van de bestelde goederen door Ulla bv gebeuren. De bijkomende kosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld voor het definitief plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 9. Protest

Behoudens het voor de koper/consument voorziene herroepingsrecht is het de koper niet toegestaan om producten zonder schriftelijke toestemming van Ulla bv terug te zenden.

Behoudens schriftelijk protest op de wijze zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van de goederen geacht door de klant bij de levering zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.

T.a.v. de koper/handelaar geldt dat iedere betwisting met betrekking tot zichtbare gebreken dient te worden geformuleerd onmiddellijk bij de aflevering der goederen of werken. In verband met verborgen gebreken dient door de koper/ handelaar te worden geprotesteerd binnen de acht dagen na ontdekking ervan. Alle protesten en/of betwistingen dienen aan Ulla BV ter kennis te worden gebracht per aangetekende brief.

De koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken zichtbaar zijn, binnen de twee maanden na levering of plaatsing melden aan Ulla bv door middel van een aangetekend schrijven en dit op straffe van verval.

Indien de gebreken verborgen waren dan moet de koper/consument dit binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld melden aan Ulla bv door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

De koper dient Ulla BV, op straffe van verval, in staat stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen betekent dat de goederen worden terug bezorgd aan Ulla bv in ongeschonden staat en in de originele verpakking.

Indien na onderzoek is gebleken dat het “goed” gebrekkig is, verkiest de koper/consument een kosteloze herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan heeft de koper/consument het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen, zonder dat dit het recht opent op een bijkomende schadevergoeding.

 

Artikel 10. Garantie

De waarborgen zijn deze die aan Ulla bv worden toegestaan door de werkhuizen, vervaardigers, fabrieken van de goederen die zij verkopen.

Voor de koper/consument geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt Ulla bv zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of te herstellen. Ulla bv houdt zich het recht voor om het artikel te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

Om een beroep te doen op de garantie, met de koper het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De koper dient vooraf contact te nemen met Ulla bv om praktische afspraken te maken. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten/gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, onjuiste behandeling, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Evenmin is de garantie van toepassing wanneer er zonder schriftelijke toestemming van Ulla BV veranderingen door de koper, gebruiker of door derden werden uitgevoerd aan de geleverde goederen.

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

De koper/consument heeft het recht om aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Daartoe kan hij gebruik maken van het herroepingsformulier dat u hier kunt vinden.

Deze termijn laat de koper toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.

De koper kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren. Tijdens deze periode dient de koper het aangekochte goed met de nodige zorg te hanteren. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wanneer het artikel niet meer verkoopbaar is zal dit volledig worden aangerekend.

Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de koper zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ulla bv heeft medegedeeld zendt de consument de goederen terug of overhandigt deze aan Ulla bv of aan een persoon die door Ulla BV gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij Ulla BV, aangeboden heeft om de goederen zelf af te halen.

De consument draagt de kosten van het terugzenden van de goederen.

Indien Ulla BV de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt de koper terugbetaling binnen de 30 dagen nadat de goederen door Ulla BV in ontvangst werden genomen.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

 

Artikel 12. Overmacht

Ulla BV’ wordt bevrijd van al haar verplichtingen in geval van overmacht. Als overmacht wordt conventioneel beschouwd elke feitelijke en/of juridische situatie, welke de oorzaak moge zijn, die voor Ulla BV tot gevolg heeft dat de aan de uitvoering van de verbintenis verbonden kostprijs met meer dan 30% wordt verhoogd.

 

Artikel 13. Eigendom

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Voormelde goederen dienen op eerste verzoek aan Ulla bv te worden geretourneerd. Bij gebreke aan teruggave heeft Ulla BV het recht, en zij wordt daartoe door de klant uitdrukkelijk gemachtigd, de goederen terug te halen, desnoods middels het betreden van de ruimtes van de klant waar de goederen zich bevinden.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden, bewerken of op enige andere wijze bezwaren.

 

Artikel 14. Verantwoordelijkheid verkoper

Ulla BV is nimmer aansprakelijk voor de schade als gevolg van storing in de bedrijfsactiviteit, persoonlijk letsel, waardevermindering of verlies van goederen en/of gegevens welke andere schade ook, die het directe of indirecte gevolg is van door Ulla BV geleverde goederen, dan wel vertraging in of achterwege blijven van leveringen, en die door de klant en/of derden mocht ontstaan. Indien deze aansprakelijkheid, om welke reden dan ook zou worden vastgesteld is zij in ieder geval beperkt tot 30% van de waarde van de bestelde werken.

In alle gevallen is de verantwoordelijkheid van de verkoper steeds beperkt tot zijn keuze:

  • Hetzij tot een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen.
  • Hetzij tot de eenvoudige terugbetaling van de door de partijen overeengekomen eenheidsprijs.
  • Hetzij tot de eenvoudige vervanging van de gebrekkige goederen waarbij de vervangen goederen terug eigendom van Ulla bv worden.

 

Dit alles zonder dat Ulla BV gehouden is tot verdere schadeloosstelling.

 

Artikel 15. Inhoud

Ulla BV garandeert geenszins en kan hiervoor evenmin enige verantwoordelijkheid aanvaarden, dat de kleur, de vorm en/of het model van de geleverde goederen volkomen identiek zijn aan de op de website afgebeelde modellen. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde aspecten verschillen.

 

Artikel 16. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@ullawol.be. Ulla bv stelt alles in het werk om uw klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst te behandelen.

 

Artikel 17. Auteursrecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Ulla bv zijn eigendom of staan onder licentie van Ulla bv of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar.

Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 18. Privacy

Ulla bv leeft de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens na.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Het correct verwerken en afhandelen van bestellingen.

Het informeren van de klant omtrent promo's, acties, kortingen, aanbod, activiteiten van Ulla bv

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ulla bv, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ulla BV behandelt de klant zijn/haar gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. De klant zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ulla bv heeft dus geen toegang tot de klant zijn paswoord.

Ulla bv houdt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen nagaan welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Klik hier voor meer informatie over ons privacybeleid. 

 

Artikel 19. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat de klant akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden.

Ulla bv behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen zonder nadere kennisgeving. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 

 

Artikel 21. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de ander bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ulla bv om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 22. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs in rechte kunnen aangewend worden.

Artikel 22. Geschillen

In geval van betwisting met betrekking tot uitvoering en/of interpretatie van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepaling van het Gerechtelijk Wetboek aan de vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van arrondissement Gent uitsluitend bevoegd zijn. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.